Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.

 

Банкова гаранция № BGBTFSBGI0000266 от 08.12.2016 г. на договор с № 03-08-75/15.12.2015 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г., е освободена на основание чл. 5, ал. 2 от договора в размер на 82 200,00 лв.

50 % от гаранция за изпълнение в размер на 4 110,00 лв. по договор с № 03-08-75/15.12.2015 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г., е възстановена с платежно нареждане № 4/1 от 28.03.2017 г. на основание чл. 5, ал. 5 от договора.

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-75/15.12.2015 г., с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.”  (Информацията е публикувана на 18.01.2017 г.)

 

Банкова гаранция № GTYI105232 от 10.12.2015 г. на договор с № 03-08-75/15.12.2015 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г., е освободена на основание чл. 5, ал. 2 от договора в размер на 82 200,00 лв.

50 % от гаранция за изпълнение в размер на 4 110,00 лв. по договор с № 03-08-75/15.12.2015 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г., е възстановена с платежно нареждане № 2/2 от 11.03.2016 г. на основание чл. 5, ал. 5 от договора. (Информацията е публикувана на 17.03.2016 г.)

  

Споразумение за подизпълнение между „ПрайсуотърхаоусКупърс България” ЕООД и „ПрайсуотърхаоусКупърс Бизнес Солюшънс С.А. (Информацията е публикувана на 17.02.2016 г.)

 

„Гаранцията за участие, представена от „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 28/1 от 21.12.2015 г. в размер на 1200,00 лв.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-75/15.12.2015 г., с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Договор № 03-08-75/15.12.2015 г. с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.”
(Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Решение № 563/18.11.2015 г. на КРС за избор на изпълнител в процедурата (Публикувано в Профил на купувача на 18.11.2015 г.)

 

Протокол 3 от работата на комисията, назначена съгласно чл. 35 от ЗОП (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 18.11.2015 г.)

 

Доклад изх. № ПР3-585/13.11.2015 г.  

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със заповед № РД 07-259/13.10.2015 г. обявява, че ценовата оферта на участника в открита процедура с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.” ще бъде отворена публично при условията на чл. 68 ал. 3 от ЗОП на 10.11.2015г. в 10:00 часа, в сградата на КРС на адрес: ул. „Гурко” № 6, ет. 4. (Публикувано в Профил на купувача на 05.11.2015 г.)

  

Протокол 2 от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г. (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 05.11.2015 г.)

 

Протокол 1 от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване универсалната пощенска услуга през 2016 г.” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 22.10.2015 г.)

 

Решение за промяна, с което се удължава обявения срок за подаване на заявления или оферти в процедурата, съгласно чл. чл. 27а, ал. 9, т. 1  (Информацията е публикувана на 02.10.2015 г.)

 

Доклад с № ПР3-503/28.09.2015 г. (Информацията е публикувана на 02.10.2015 г.)

 

Документация за участие (Публикувана на 21.08.2015 г.)

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 24.09.2015 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 25.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Анастасия Стоева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1574, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02 9492957

Стефка Добрева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 9492939