Търсене в сайта

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Извършване на ремонти дейности на помещения на КРС при следните обособени позиции: Позиция I: „Ремонтни дейности, доставка и монтаж на външна изолация на помещения на КРС, находящи се в гр. София”; Позиция II: „Доставка и монтаж на външна изолация на помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Пловдив”; Позиция III: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Варна”

 

Изплатени средства по договор № 03-08-45/19.08.2015 г. с предмет „Доставка и монтаж на външна изолация на помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Пловдив”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-44/19.08.2015 г. с предмет „Ремонтни дейности, доставка и монтаж на външна изолация на помещения на КРС, находящи се в гр. София”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Договор № 03-08-45/19.08.2015 г. с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на помещения на КРС по следните обособени позиции: Позиция I: „Ремонтни дейности, доставка и монтаж на външна изолация на помещения на КРС, находящи се в град София”; Позиция II: „Доставка и монтаж на външна изолация на помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в град Пловдив ”; Позиция III: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в град Варна” (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

Договор № 03-08-44/19.08.2015 г. с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на помещения на КРС по следните обособени позиции: Позиция I: „Ремонтни дейности, доставка и монтаж на външна изолация на помещения на КРС, находящи се в град София”; Позиция II: „Доставка и монтаж на външна изолация на помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в град Пловдив ”; Позиция III: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в град Варна” (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при три самостоятелно обособени позиции (Протоколът е публикуван на 30.07.2015 г.)

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Извършване на ремонти дейности на помещения на КРС при следните обособени позиции:

 

Позиция I: „Ремонтни дейности, доставка и монтаж на външна изолация на помещения на КРС, находящи се в гр. София”;

Позиция II: „Доставка и монтаж на външна изолация на помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Пловдив”;

Позиция III: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Варна”

 

Срокът за подаване на оферти е на 29.06.2015 г.

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 30.06.2015 г.

 

 

(Поканата е публикувана в Профила на купувача на 16.06.2015 г.)