Изработване на печатен вариант на Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 година