Търсене в сайта

С Решение № 159 от 02.04.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата по обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

 

С Решение № 159 от 02.04.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, изменен и допълнен с Решение № 160 от 02.04.2015 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

По време на проведеното обществено обсъждане становища са изразили „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.