Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Пловдив”

 

Информация за изпълнение на договор по ЗОП/Поръчки по реда на глава осма от ЗОП, с № 03-08-103/03.12.2014 г. сключен между КРС и „ЕС ДЖИ ХОЛДИНГ 2010”  ЕООД с предмет „Ремонт на помещения на ТЗ гр. Пловдив”. На основание представена от Изпълнителя фактура № 0000000309/17.12.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 8 391,00 лв. с платежно нареждане №106/2 от 19.12.2014 г. и подписан протокол между страните на 17.12.2014 г.  (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 13.01.2015 г.)

 

Договор № 03-08-103/05.12.2014г. с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр. Пловдив” (Публикуван в Профил на купувача на 23.12.2014 г.)

 

 

Протокол от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр. Пловдив” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 02.12.2014 г.)

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 28.11.2014 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 27.11.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Пловдив (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 18.11.2014 г.)