Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003+A1:2007

 

Банкова гаранция № GTYI105150 от 14.10.2015 г. по договор с № 03-08-115/12.12.2014 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003  + А1 - 2007” е освободена на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП в размер на 151 740,00 лв.

90 % от гаранция за изпълнение в размер на 6 322,50 лв. по договор с № 03-08-115/12.12.2014 г.,сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003  + А1 - 2007”, е възстановена с платежно нареждане № 2/1 от 11.03.2016 г. на основание чл. 5, ал. 2 от договора. (Информацията е публикувана на 17.03.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-115/12.12.2014 г., с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003  + А1 - 2007”.(Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.)

 

10% от сумата по гаранцията за изпълнение на договор с № 03-08-115/12.12.2014 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003  + А1 - 2007” е възстановена на участника на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП с платежно нареждане на 16.03.2015 г. в размер на 702,50 лв.

 

Във връзка със изпълнението на договор № 03-08-115/12.12.2014 г. сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на основание представена от Изпълнителя фактура № 0000009201/31.01.2015 г. е извършено частично плащане по договора в размер на 16 860,00 лв. с платежно нареждане №18/6 от 20.02.2015 г. и подписан приемо-предавателен  протокол между страните на 29.01.2015 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.03.2015 г.)

 

Договор за подизпълнение, сключен между дружествата „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС БИЗНЕС СОЛЮШЪНС С.А. (PWC) (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 16.02.2015 г.)

 

Гаранцията за участие, представена от „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Измерване на времето за пренасяне от край до край на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на УПУ през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003  + А1-2007” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане на 14.01.2015 г. в размер на 1 200 лв. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 30.01.2015 г.)

 

Договор № Договор № 03-08-115/12.12.2014г. с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN14508:2003+A1:2007(Публикуван в Профил на купувача на 23.12.2014 г.)

 

Решение на КРС № 724/18.11.2014 г.

 

Доклад изх. № ПР3-429/10.11.2014 г.

 

Протокол 4 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-267/21.10.2014г.

 

Протокол 3 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-267/21.10.2014г. 

 

Протокол 2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-267/21.10.2014г. 

 

Протокол 1 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-267/21.10.2014г. 

 

Доклад № ПР3-429/10.11.2014 г., Протоколите от работата на комисията и решението на КРС са публикувани на 21.11.2014 г.

 

Информацията е публикувана на 28.10.2014 г.

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти (предлагана цена) на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2015 г., съгласно изискванията на стандарти БДС EN 13850:2013 и БДС EN 14508:2003+A1:2007” ще се състои на 31.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията на ул.”Гурко” № 6.

 

Доклад № ПР3-392/30.09.2014 г., Протоколът от работата на комисията и решението за промяна са публикувани на 08.10.2014 г.

 

Доклад с № ПР3-392/ 30.09.2014 г.

 

Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 07-244/26.09.2014 г. за провеждане на процедурата

 

Решение за промяна, с което се удължава обявения срок за подаване на заявления или оферти в процедурата, съгласно чл. чл. 27а, ал. 9, т. 1

 

Обявата е публикувана на 21.08.2014 г.

 

Документация за участие

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6. до 17,30 часа на 25.09.2014 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 26.09.2014 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Анастасия Стоева – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 9492 957.

Стефка Добрева - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 9492 939.