Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Бургас"

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-58/29.09.2014 г. сключен между КРС и „ПАС-3” ЕООД с предмет„Ремонт на помещения на ТЗ гр. Бургас”, на основание представена от Изпълнителя фактура №0000000018/11.11.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 2 867,40 лв. и приемо-предавателен протокол от 31.10.2014 г. Окончателното плащане е извършено с платежно нареждане №93/1 от 13.11.2014 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 26.11.2014 г.)

 

Договор изх. № 03-08-58/29.09.2014 г. с предмет: "Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Бургас"

 

Протокол от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр. Бургас” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 18.09.2014 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 25.08.2014 г.           

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Бургас”  (Поканата е публикувана в профила на купувача на 01.08.2014 г.)