Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на проучване сред потребителите на достъп до интернет в България относно наличието на взаимозаменяемост между фиксирания (кабелен/жичен) и мобилния достъп до интернет”

 

1. С Решение № 576 от 19.08.2014 г. Комисия за регулиране на съобщенията прекрати процедура с предмет: „Извършване на проучване сред потребителите на достъп до интернет в България относно наличието на взаимозаменяемост между фиксирания (кабелен/жичен) и мобилния достъп до интернет".

 

 

 

2. Протокол от работата на комисията с възложена задача да получи, отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на проучване сред потребителите на достъп до интернет в България относно наличието на взаимозаменяемост между фиксирания (кабелен/жичен) и мобилния достъп до интернет”.

 

Срокът за подаване на оферти е 15.08.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на проучване сред потребителите на достъп до интернет в България относно наличието на взаимозаменяемост между фиксирания (кабелен/жичен) и мобилния достъп до интернет” (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 01.08.2014 г.)