Търсене в сайта

Таблица с постъпилите становища и приетите предложения по общественото обсъждане, както и мотивите за неприетите предложения на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.)