Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Изпълнение на дейност 2 "Информация и публичност" от Приложение ІІ към договор № ЦА12-22-4/10.07.2013г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект "Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията" от Оперативна програма „Административен капацитет", финансиран от Европейския социален фонд"