Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 81 от 24.01.2013 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и на бизнес потребители в определено местоположение, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 2171 на КРС от 03.12.2012 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 81 от 24.01.2013 г. прие проект на решение, с което определя пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и на бизнес потребители в определено местоположение като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определено е предприятие със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения на това предприятие.  

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 2171 от 03.12.2012 г. 

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.