Становища от проведено обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 2171 от 03.12.2012 г.

 

·         Становище на „Българска телекомуникационна компания” АД

·         Становище на „Мобилтел” ЕАД

·         Становище на Комисията за защита на конкуренцията