Пълно сервизно обслужване на копирна техника, инсталирана в сградите на КРС