Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища по проекта на решение за изменение и допълнение на Общи изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения (приети с Решение № 58 от 2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията - обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2008 г. и бр. 63 от 2009 г.) (процедура открита с Решение № 1626 от 14.12.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията)