Търсене в сайта

Резултати от проведено обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги (Процедура открита с Решение № 544 от 30.05.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията)

 

Със свое Решение № 614 от 29.06.2011 г., след проведена процедура на обществено обсъждане, Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, който е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.С посоченото решение КРС прие и резултатите от проведеното обществено обсъждане на  проекта.