Търсене в сайта

Резултати от проведено обществено обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис (Процедура открита с Решение № 293 от 21.03.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията)

 

 

Със свое Решение № 515 от 19.05.2011 г., след проведена процедура на обществено обсъждане, Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис, който е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

С посоченото решение КРС прие и резултатите от проведеното обществено обсъждане на  проект на Наредба за реда и условията за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис.