Търсене в сайта

Таблица с резултати от проведено обществено обсъждане на проект на наредба за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги (Процедура, открита с Решение № 145 от 03.02.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията)