Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1683 от 21.12.2010 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан достъп) в определено местоположение и на пазара на предоставяне на широколентов достъп на едро, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1119 на КРС от 18.10.2010 г.

 

   Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1683 от 21.12.2010 г. прие проект на решение, с което определя като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, пазара на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан  достъп) в определено местоположение и пазара на предоставяне на широколентов достъп на едро.  На всеки от съответните пазари е направен анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определено е предприятие със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения.

   В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1119 на КРС от 18.10.2010 г., както и допълнителните становища, постъпили в отговор на писмо на КРС, изх. № 04-04-639 от 09.12.2010 г. 

  

   Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 3 и чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.