Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1119 от 18.10.2010 г. прие Проект на решение за определяне на пазара на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан достъп) и пазара на предоставяне на широколентов достъп на едро като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране. В проекта са отразени и резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 767 от 23.07.2009 г. на КРС

 

   Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1119 от  18.10.2010 г. прие Проект на решение, с което определя като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, пазарите на: 

 

  • Предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан  достъп) в определено местоположение;

 

  • Предоставяне на широколентов достъп на едро.

   На всеки от съответните пазари е направен анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения на тези предприятия.В Проекта на решение са отразени и становищата от проведеното обществено обсъждане, съгласно Решение №  767 от 23.07.2009 г.