Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 1118 от 07.10.2010 г., прие Проект на „Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга”.

 

    Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 1118 от 07.10.2010 г., прие Проект  на „Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга”. Проектът е изготвен във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ЗИД на ЗПУ) (обн. ДВ, бр. 87 от 2009 г.) и е в съответствие с разпоредбата на чл. 65 и чл. 66 от ЗИД на ЗПУ. Промените в проекта целят от една страна да се оптимизира регулирането и оценката на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга, а от друга са стъпка в посока на изграждане на ефективна регулаторна рамка.  

   

    Мотиви за изготвяне на проекта

  

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 15.11.2010 г., на адрес:

 гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6,Комисия за регулиране на съобщенията

 и на адрес в Интернет: info@crc.bg.