Комисията за регулиране на съобщенията събира оферти с цел сключване на договор с предмет : „Преоценка на дълготрайните материални активи в КРС”