УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6,  Ви кани да подадете оферти за сключване на договор с предмет :

„Преоценка на дълготрайните материални активи в КРС”.

 

 

1. Условия към участниците:

1.1. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.2. Не се допуска участникът да участва в офертата на друг участник за същата поръчка, под каквато и да е форма.

1.2. Участникът няма право да представя различни варианти в офертата си.

1.3. Всеки участник следва да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители и дела на тяхното участие.

1.4. Получаване на пълното описание на недвижими имоти и движими вещи се извършва след предварително уговорен ден и час с лицата посочени за контакт. 

 

2. Квалификационни изисквания към участниците:

2.1. Да са получили лиценз за оценка на недвижими имоти и движими вещи издаден от компетентен орган.

 

3. Условия за изпълнение на поръчката:

3.1. Срокът за изпълнение на договора е не-повече от 30 дни.

3.2. С оглед изготвяне на ценовото предложение от участниците пълното описание на недвижими имоти и движими вещи може да бъде получено на адрес:

 гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая № 213 и стая 207.

 

4.  Изисквания към оферти:

 

4.1. Начин на образуване на цената - участникът представя цена, която трябва да е окончателна и да включва всички разходи на участника, да е в български лева, с включен ДДС.

4.2. Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6 до 24.06.2010 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

-тел.: /02/ 949 2316 - Иван Маламов;

-тел.: /02/ 949 2332 - Соня Маджарова;

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА

 

 

 

 

С/КА 2031 АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА СТОЙНОСТ                             5 779 924 ЛВ.

 

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ                                  2 474 425 ЛВ.

 

С/КА 2049 ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ                      24 987 515 ЛВ.

 

С/КА 2051 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ                                                                    1 343 140 ЛВ.

 

С/КА 2059 ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА                                               1 246 770 ЛВ.

 

С/КА 2060 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР                                                               452 621 ЛВ.