Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 510 от 30.04.2010 г., прие Проект на изменение на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга

 

 

        Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 510 от 30.04.2010 г., прие Проект  на изменение на Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсална пощенска услуга.

        Проектът е разработен във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ЗИД на ЗПУ) (обн. ДВ, бр. 87 от 2009 г.).

        Промените целят да отразят новите разпоредби на ЗИД на ЗПУ, свързани с въвеждане на задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и разграничение между пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и пощенски оператори, извършващи услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга. Прецизирани са и някои от текстовете в подзаконовия нормативен акт, свързани с поддържането и актуализирането на пощенските кодове.

 

 

        Мотиви за изготвяне на проекта. 

 

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 16.06.2010 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.