Търсене в сайта

С Решение № 132/09.05.2024 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

С Решение № 132 от 09.05.2024 г.  Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Частична предварителна оценка на въздействието.

Становище на Министерски съвет.

Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 17.06.2024 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.