Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 213 от 18.02.2010 г. прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, съгласно Решение № 1440 на КРС от 10.12.2009 г.

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 213 от 18.02.2010 г. прие Проект на решение, с което определя пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи като неподлежащ на ex-ante регулиране. В Проекта на решение са отразени и становищата от проведеното обществено обсъждане, съгласно Решение № 1440 на КРС от 10.12.2009 г.
Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 3 и чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, Проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.