Търсене в сайта

Проект на типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК)

 

Проект на типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на

„Българска телекомуникационна компания” АД (БТК):

 

      С Решение № 1477 от 17.12.2009 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации във връзка с внесения от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) проект на типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване. За изясняване в максимална степен на позицията на предприятията в приложение към посоченото решение КРС поставя основни въпроси, които счита за съществени при формиране на окончателната позиция на регулатора по проекта. В становищата си заинтересованите страни могат да представят становище и по други въпроси, за които считат, че са от съществено значение за одобряване на типово предложение, съответстващо на наложените специфични задължения на БТК, действащата нормативна уредба и постигнати до момента договорености в сектора.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 05.02.2010 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, и
e-mail адрес: info@crc.bg