Търсене в сайта

С Решение № 428 от 14.12.2022 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

С Решение № 428 от 14.12.2022 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Частична предварителна оценка на въздействието.

Становище на Министерски съвет.

Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 20.01.2023 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.