Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на намерение за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz

С Решение № 337 от 13.10.2022 г. КРС приема резултатите от проведената обществена консултация, относно намерение за издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги с национално покритие, съгласно Приложението към решението.

С Решение № 338 от 13.10.2022 г., на основание чл. 93 от Закона за електронните съобщения, във връзка с Решение № 296/25.08.2022 г., КРС обявява търг с тайно наддаване за издаване на едно разрешение за ползване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги с национално покритие, с което да се предостави за ползване блок М (радиочестотна лента 26700-26900 MHz). Разрешението ще бъде технологично неутрално и ще дава право на предприятието да експлоатира и 5G мрежа.

Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на  радиочестотна лента 26700-26900 MHz, могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа до 11.11.2022 г. в сградата на КРС на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 2, стая № 204.