КРС набира оферти за сключване на договор с предмет: „Одит” за изпълнение на проект по ОПАК

 

 

 

  

    Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ набира оферти с оглед сключване на договор с предмет: „Одит по изпълнение на дейност 8 от Приложение ІІ към договор №А09-31-114-С/12.06.2009 г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, финансиран от Европейския социален фонд”.

 

    Документацията  за участие в процедурата е публикувана на страницата на КРС в раздел „Обяви” в Интернет на адрес: www.crc.bg.

 

 

    Офертите се подават в срок до 17.30 часа на 11.09.2009 г. в деловодството на КРС или се изпращат с препоръчано писмо на  адрес:  гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, ст. 201.