Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

С Решение № 418 от 16.12.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

В рамките на определения срок, в КРС постъпиха 19 становища от Борислав Борисов, Христо Здравков, Български клуб Благовестник, Любомир Славов, Бойчо Хаджийски, Стефан Тинков, Пенчо Карадонев, Красимир Иванов, Георги Воденичаров, Георги Георгиев, Иван Иванов, Българска Федерация на Радиолюбителите, сдружение "Радиоклуб ТУ-Габрово", Андрей Съчков, Балкански спортен клуб, Савко Димитров, Антон ТончевМилен Димов и ivanmihalev.

Приетите предложения са отразени в проекта на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба, а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

В изпълнение на задълженията на България по Директива 2014/53 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО, проектът на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба е нотифициран към Европейската комисия преди неговото окончателно приемане.