Търсене в сайта

КРС прие резултатите от обществените консултации във връзка с извършен анализ по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС

 
С Решение № 386 от 28.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации, открити с Решение № 237/08.07.2021 г. на КРС.
 
В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от „Теленор България” ЕАД, „А1 България” ЕАД, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД, „Цетин България” ЕАДСдружение за електронни комуникации и Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори.
 
Таблица с обобщените резултати от проведените обществени консултации.