КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение

С Решение № 239 от 08.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение.

В рамките на определения срок, постъпиха следните становища:

Постъпилите предложения са приети и отразени в проекта на Правилата, а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение.