Търсене в сайта

„Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 386 от 16.04.2009 г. прие Проект на решение за определяне на съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, съгласно решение № 2307 на КРС от 20.11.2008 г.”

 


„Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 386 от  16.04.2009 г. прие Проект на решение, с което определя като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, пазарите на:

  • достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни потребители;
  • достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за бизнес потребители;
  • обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни потребители в определено местоположение;
  • обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни потребители в определено местоположение;
  • обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на бизнес потребители в определено местоположение;
  • обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на бизнес потребители в определено местоположение.


На всеки от съответните пазари е направен анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения на тези предприятия. В Проекта на решение са отразени и становищата от проведеното обществено обсъждане, съгласно Решение № 2307 на КРС от 20.11.2008 г.

 

Съгласно чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, Проектите на решения са изпратени за съгласуване на Европейската комисия и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.”