Търсене в сайта

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги”

Обявление за възложена поръчка

Договор с № 03-08-61/15.10.2020 г., сключен между КРС и „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД

(Публикувано на 09.11.2020 г.)

С Решение № РД-15-4 от 02.09.2020 г.  е определен изпълнител в открита процедура с предмет: „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“. 

  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП;
  2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП;
  3. Протокол 1 от дейността на комисията;
  4. Протокол 2 от дейността на комисията;
  5.  Протокол  3 от дейността на комисията.

(Публикувано на 11.09.2020 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги“ ще се извърши на 26.08.2020г., в 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“.

(Публикувано на 21.08.2020 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги”

Приложение № 1- Техническа спецификация (Техническо задание)

ЕЕДОП- pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП- xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги”

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 15 юли 2020 г.,  17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 16 юли 2020 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 12.06.2020 г.)