Документация за участие в открита процедура с предмет: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет”

 
 
(Публикувано на 12.11.2020 г.)
 
С Решение № РД-15-2 от 10.09.2020 г. е определен изпълнител в открита процедура с предмет: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет". 
(Публикувано на 11.09.2020 г.)
Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернетще се извърши на 01.09.2020г., в 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“. 
(Публикувано на 27.08.2020 г.)
(Публикувано на 30.07.2020 г.)
 
ЕЕДОП - word
ЕЕДОП - xml
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 16 юли 2020 г.,  17:30 часа.
Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 17 юли 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
(Публикувано на 12.06.2020 г.)