Търсене в сайта

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения”

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор с № 03-08-73/17.11.2020 г. сключен между КРС и „Реа Трейдинг 2000“ ЕООД

(Публикувано на 07.12.2020 г.)

Протокол № 1 от 09.10.2020 г.

Протокол № 2 от 20.10.2020 г.

Протокол № 3 от 23.10.2020 г.

Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП

С Решение на КРС № РД-15-14/29.10.2020 г. е определено за изпълнител в процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения”  дружеството „РЕА Трейдинг 2000“ ЕООД 

(Публикувано на 30.10.2020 г.)
 

Отварянето на ценовите оферти по обществената поръчка ще се извърши на 23.10.2020 г., в 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 20.10.2020 г.)

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 17 август 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 13.08.2020 г.)

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК-414/2020 г. във връзка с постъпила жалба срещу Решение № 189/14.05.2020г. на КРС за откриване на процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения“.

(Публикувано на 10.07.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 15.06.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 05.06.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 29.05.2020 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения”

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения”

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко”  № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 6 юли 2020 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 7 юли 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 21.05.2020 г.)