Търсене в сайта

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция със специализирана система за измерване на мобилни наземни мрежи”

Обявление за възложена/ прекратена поръчка

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК-672/01.10.2020 г. във връзка с постъпила жалба срещу Решение № РД-15-1/10.09.2020 г. на председателя на КРС.

(Публикувано на 30.10.2020 г.)

С Решение № РД-15-1/10.09.2020 г. е прекратена открита процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция със специализирана система за измерване на мобилни наземни мрежи”. 

  1. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП;
  2. Протокол 1 от дейността на комисията;
  3. Протокол 2 от дейността на комисията;
  4. Протокол 3 от дейността на комисията.

(Публикувано на 14.09.2020 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилна станция със специализирана система за измерване на мобилни наземни мрежи“ ще се извърши на 16.07.2020 г., в 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“.

(Публикувано на 13.07.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 19.06.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 29.05.2020 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция със специализирана система за измерване на мобилни наземни мрежи”

ЕЕДОП- pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП- xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Доставка на мобилна станция със специализирана система за измерване на мобилни наземни мрежи”

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 30 юни 2020 г.,  17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 1 юли 2020 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 21.05.2020 г.)