Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация”

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор с № 03-08-79/24.11.2020 г., сключен между КРС и „Сиском Инженеринг“ АД

(Публикувано на 07.12.2020 г.)

Протокол № 1 от 30.06.2020 г. 

Протокол № 2 от 14.10.2020 г.

Протокол № 3 от 23.10.2020 г.

Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП

 С Решение на КРС № РД-15-15/30.10.2020 г. е определено за изпълнител в процедура с предмет: „Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация”  дружеството „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ “ АД

(Публикувано на 30.10.2020 г.)

Отварянето на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация” ще се извърши на 23.10.2020г., в 09:30 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

(Публикувано на 20.10.2020 г.)

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК-415/02.07.2020г. във връзка с постъпила жалба срещу Решение № 187/14.05.2020г. на КРС за откриване на процедура с предмет: „Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация.

(Публикувано на 10.07.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 15.06.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 05.06.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано на 29.05.2020 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация”

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация”

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 29 юни 2020 г.,  17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 30 юни 2020 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 21.05.2020 г.)