Ремонт на апаратура с марка Аgilent

Обявление за възложена поръчка

Договор с изх. № 03-08-30/31.07.2020 г., сключен между КРС и „Тест Солюшънс” ООД, с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent“.

(Публикувано на 21.08.2020 г.)

 
С Решение на КРС № 218/18.06.2020 г. - за изпълнител в процедура с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent“  е определено „Тест Солюшънс“ ООД.
(Публикувано на 19.06.2020 г.)

На основание § 18 във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) и във връзка с Методически указания Рег. №№ МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, срокът за получаване на оферта по поръчка с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent” е удължен до 11 май 2020 г., 17:30 часа.

(Публикувано на 29.04.2020 г.)

„Ремонт на апаратура с марка Аgilent“ 

Оферта за участие може да бъде подавана всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.

Крайният срок за подаване на офертата е 13 април 2020 г., 17:30 часа.

(Публикувано на 20.03.2020 г.)