Търсене в сайта

Доставка на преносима система за мониторинг, контрол и откриване на радиосмущения.

Обявление за възложена поръчка
 
 
Договор с изх. № 03-08-117/17.12.2019 г., сключен между КРС и „Сиском Инженеринг” АД, с предмет: „Доставка на преносима система за мониторинг, контрол и откриване на радиосмущения.
 
(Публикувано на 10.01.2019 г.)
 
С Решение № 454/28.11.2019 г. на КРС за изпълнител в процедура с предмет: „Доставка на преносима система за мониторинг, контрол и откриване на радиосмущения“ е определено „Сиском Инженеринг“ АД:
1. Доклад за дейността на комисията по ЗОП;
2. Протокол от дейността на комисията.
 
(Публикувано на 29.11.2019 г.)
 
Решение за откриване на процедура пряко договаряне с предмет: Доставка на преносима система за мониторинг, контрол и откриване на радиосмущения“ 
„Оферта за участие може да бъде подавана всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.
Крайният срок за подаване на офертата е 25 ноември 2019 г., 17:30 часа“.
 
(Публикувано на 15.11.2019 г.)