Търсене в сайта

С Решение № 558 от 21.12.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба

 
С Решение № 558 от 21.12.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба. По време на общественото обсъждане са постъпили становища от Добромир Добрев, Димитър Радковски и Българската федерация на радиолюбителите.

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Решение за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, приети с Решение № 559 от 21.12.2018 г. , са публикувани в раздел „Практическа информация".