Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища в рамките на процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Методика за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, открита с решение на КРС № 405 от 27.09.2018 г.