Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (процедура, открита с Решение № 237/21.06.2018 г. на КРС)