Търсене в сайта

„Документация за участие в процедура с предмет: „Профилактика на обекти на Комисията за регулиране на съобщенията” при следните обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Тодорово“; Позиция IІІ: Обект „Пловдив“; Позиция IV: Обект „Черногорово“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „Разград“

 
1. „Договор по Позиция 1 с изх. № 03-08-95/28.11.2018 г. сключен между КРС и "ЛИМЕС-Б" ООД, с предмет: „Ремонтни дейности на обект „Благоевград".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
2. Договор по Позиция 2 с изх. № 03-08-93/23.11.2018г. сключен между КРС и "ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД с предмет: „Ремонтни дейности на обект „Тодорово".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
3. Договор по Позиция 3 с изх. № 03-08-99/28.11.2018 г. сключен между КРС и "ЛИМЕС-Б" ООД с предмет: „Ремонтни дейности на обект Пловдив".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
4. Договор по Позиция 4 с изх. № 03-08-90/20.11.2018 г. сключен между КРС и "ТРАНССИГНАЛ" ЕООД, с предмет: „Ремонтни дейности на обект „Черногорово".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
5. Договор по Позиция 5 с изх. № 03-08-97/28.11.2018 г. сключен между КРС и "ЛИМЕС-Б" ООД, с предмет: „Ремонтни дейности на обект „Сталево".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
6. Договор по Позиция 6 с изх. № 03-08-98/28.11.2018 г. сключен между КРС и "ЛИМЕС-Б" ООД, с предмет: „Ремонтни дейности на обект „Варна".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
7. Договор по Позиция 7 с изх. № 03-08-96/28.11.2018 г. сключен между КРС и "ЛИМЕС-Б" ООД, с предмет: „Ремонтни дейности на обект „Разград".
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
Протокол от работата на комисията в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Профилактика на обекти на Комисията за регулиране на съобщенията” по следните самостоятелно обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Тодорово“; Позиция IІІ: Обект „Пловдив“; Позиция IV: Обект „Черногорово“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „Разград
(Протоколът е публикуван в Профилa на купувача на 12.11.2018 г.)
 
Обява
(Обявата е публикувана в Профилa на купувача на 04.10.2018 г.)
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 19.10.2018 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 22.10.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.