Търсене в сайта

С Решение № 273 от 19.07.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

 

С Решение № 273 от 19.07.2018 г. , Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение  за изменение и допълнение на Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (Функционалните спецификации, ФС).

Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.09.2018 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg