Търсене в сайта

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

 

 

      С Решение № 237/21.06.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, съгласно Приложението към решението, и откри процедура за обществени консултации на проекта.

      Мотивите за изготвяне на проекта са част от Решение № 237/21.06.2018 г.

      С писмо вх. № 02-00-29/06.06.2018 г. дирекция „Модернизация на администрацията” на Министерския съвет представи становище по проекта на частична предварителна оценка на въздействието на тарифата.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 30 юли 2018 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg