Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнине на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (Обн. ДВ. бр.107 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2014г., изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2015 г. изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 2016 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2017 г.)

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнине на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (Обн. ДВ. бр.107 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2014г., изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2015 г. изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 2016 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2017 г.).
      Проектът е приет с Решение № 167 от 04.05.2018 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на глава „осма" от Закона за електронните съобщения.

 

      Мотиви за изготвяне на проекта

      Оценка за въздействието

      Становище на дирекция „Модернизация на администрацията" към Министерски съвет

________________________________________
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до
11.06.2018 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg