Документация за провеждане на процедура с предмет: „Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги”

 
(Документите са публикувани в Профил на купувача на 13.09.2018 г.)
 
 С Решение на КРС № 269/19.07.2018 г. - за изпълнител в процедура с предмет: „Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги" е определен „БУЛ ЕС АЙ" ООД.
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 20.07.2018 г.)
Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП;
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 20.07.2018 г.
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 20.07.2018 г.)
 
Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги" ще се извърши на 22.06.2018 г. в 15:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6, ет. 4
(Публикувано в Профил на купувача на 19.06.2018 г.)
 
(Протоколът е публикуван в профила на купувача на 30.04.2018 г.)
 
( Публикувано в Профил на купувача на 10.04.2018 г.)
 
( Публикувано в Профил на купувача на 05.04.2018 г.)
 
В съответствие с член 59, параграф 2, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС и Регламент за изпълнение на  ЕС 2016/7 на комисията от 5 януари 2016 година за установяване образец за стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и на основание § 29, т. 5, б. „а” от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за обществени поръчки, в настоящата процедура ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид по образец утвърден с акт на Европейската комисия, чрез система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез портала за обществени поръчки, секция Регистър на обществени поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd
Предвид изложеното по-горе за нуждите на конкретната процедура, образецът на еЕЕДОП е неразделна част от електронното досие на поръчката и е изготвен чрез използаване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП.
Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът в който се представя документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Изискванията за предоставяне на ЕЕДОП са съобразени с Методическо указание изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки към Министерство на финансите.
Участниците следва да попълнят един от форматите на ЕЕДОП на следния линк .
 
Съгласно указания на Агенция по обществени поръчки при попълване на ЕЕДОП при националните процедури е допустимо да се използва ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на портала на обществените поръчки. За улеснение формата в WORD можете да намерите ТУК.
 
 
 
 
 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.
     
 
Крайният срок за подаване на оферти е до 12.04.2018 г.
 
Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 13.04.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.
 
( Публикувано в Профил на купувача на 06.03.2018 г.)