Търсене в сайта

С Решение № 608 от 07.12.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

С Решение № 608 от 07.12.2017 г.  Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. По време на обществените консултации е постъпило становище от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД .

 

 

Таблица  с постъпилото в КРС становище по проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях”, изменени и допълнени с Решение № 609 от 07.12.2017 г., са публикувани в раздел Практическа информация.