Търсене в сайта

С Решение № 610 от 07.12.2017 г. на КРС откри процедура за обществена консултация по проект на решение за указания относно публикуваните условия за взаимно свързване с мобилна мрежа на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „Мобилтел“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД

 

 

 

С Решение № 610 от 07.12.2017 г. КРС откри процедура за обществена консултация по проект на решение за указания относно публикуваните условия за взаимно свързване с мобилна мрежа на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „Мобилтел“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД. Проектът на решение на КРС предвижда даване от КРС на указания на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, „Мобилтел“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД относно публикуваните стандартни условия за взаимно свързване. С цел осигуряване на яснота в отношенията, предприятията следва да публикуват конкретните изисквания, съобразно които транзитните оператори се задължат да осъществяват превенция и спиране на случаите на пренос на трафик с манипулирана идентификацията на линията на викащия (CLI). На следващо място е необходимо да се публикуват специалните изисквания, съобразно които страните по договора си съдействат и взаимодействат в случаите на пренос на трафик с манипулирана идентификацията на линията на викащия (CLI). При определяне на мерките за превенция, предприятията могат да въведат някои или всички договорни задължения, посочени в т. 2 от проекта на решение. 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.01.2018 г. на адрес: 1000 София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адрес: info@crc.bg.